KVVK

HANZADE ALTAYLI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ ; 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, [ HANZADE ALTAYLI TEKSTİL LTD. ŞTİ. ] (“Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede işlenebilecektir. Kişisel verileriniz Şirketimizce bu aydınlatma metninde belirtilen işlenme amaçları ve hukuki sebepleri uyarınca ve hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, İşlemenin Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçların ("Amaçlar”) yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çevrim içi katılım formu/iletişim formu/başvuru formunun doldurulması, çağrı merkezi, mobil uygulamalarımız, kısa mesaj, e-posta kanalıyla ve fiziki ortamda Şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmeler ve formlar kanalıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki Amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi için kimlik, iletişim verileriniz,

• Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem verileriniz,

• Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans verileriniz.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlenmesi için kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem verileriniz,

• Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz,  

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz,

• Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması için işlem güvenliği verileriniz,

• İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Mağaza müşterisi olmanız sebebiyle muhasebe kayıtlarının tutulması ve finansal işlerin takibi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans verileriniz,

• Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz,

• Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz,

• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet, finans verileriniz, 

• Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, hukuki işlem verileriniz, 

• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, hukuki işlem, talep ve şikâyet verileriniz, 

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için işlem güvenliği verileriniz, 

• Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet, finans, hukuki işlem verileriniz, 

• Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, talep ve şikâyet verileriniz, 

• Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim verileriniz.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz,

• İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet, finans, hukuki işlem, işlem güvenliği verileriniz. 

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

• Kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,

• Kimlik ve iletişim bilgilerinizin reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi,

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; yurt içinde mukim iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinizin; 

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) İşlenmişse bilgi talep etme, 

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d) Yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

e) Eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 

g) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanabilmek için Kişisel Verileri Hanzade Altaylı Şirketleri tarafından işlenen Veri Sahipleri tarafından yapılacak şikâyetler, Hanzade Altaylı Şirketleri tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi, talep ve şikâyetlerini; Hanzade Altaylı Tekstil Ltd. Şti. KVK Komitesi tarafından kimlik kontrolü yapılmak kaydıyla şahsen veya noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten, noter kanalı ve güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla kayıtlı elektronik posta adresleri ile [email protected] adresine yapabilecektir.

 

 

Gizlilik ve Güvenlik

HANZADE ALTAYLI Online Shop, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. HANZADE ALTAYLI Online Shop sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece HANZADE ALTAYLI Online Shop bünyesinde kullanılmaktadır. HANZADE ALTAYLI Online Shop, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde HANZADE ALTAYLI Online Shop veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin HANZADE ALTAYLI Online Shop arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı : HANZADE ALTAYLI TEKSTİL LTD. ŞTİ.

Telefonu: 0 532 0 532 006

Mersis No: 0-0600-35136800013

Vergi Dairesi: Kavaklıdere

Vergi Numarası: 0600351368

Adresi: Gop. Mah. Arjantin Cad. 15/2 Çankaya/ANKARA

Mail: [email protected]

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı